Privaatsuspoliitika

1. Üldised sätted 

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas SIA "Blue Lotus," registreerimisnumber 4020350078 (edaspidi "Andmehaldur"), saab, töötleb ja salvestab isikuandmeid, mis on saadud selle klientidelt ja veebisaidi külastajatelt (edaspidi "Andmesubjekt" või "Teie"). 

1.2. Isikuandmed hõlmavad igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga, st Andmesubjektiga. Töötlemine hõlmab igasugust isikuandmetega seotud tegevust, näiteks kogumist, salvestamist, muutmist, kasutamist, vaatamist, kustutamist või hävitamist. 

1.3. Andmehaldur järgib seadusega sätestatud andmetöötluse põhimõtteid ja kinnitab, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt kohaldatavatele seadustele.


2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine 

2.1. Andmehaldur saab peamiselt teavet isikute tuvastamiseks veebisaidi ja e-posti teel. (Märkus! Palun lisage, kui isikuandmeid kogutakse ka muul viisil, näiteks kirjalikult.) 

2.2. Külastades ja kasutades veebipoes pakutavaid teenuseid, nõustute, et esitatud teavet kasutatakse ja hallatakse vastavalt Privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidele. 

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud isikuandmed oleksid täpsed, täpsed ja täielikud. Vale teabe esitamine loetakse meie privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt peab viivitamatult teavitama Andmehaldurit esitatud isikuandmete muudatustest. 

2.4. Andmehaldur ei vastuta Andmesubjekti või kolmandate isikute kahjude eest, mis on tekkinud vale isikuandmete esitamise tõttu.

3. Kliendi isikuandmete töötlemine 

3.1. Andmehaldur võib töödelda järgmisi isikuandmeid: 

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi 

3.1.2. Sünnikuupäev 

3.1.3. Kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber) 

3.1.4. Tehingute andmed (ostetud kaubad, kohaletoimetamise aadress, hind, makseandmed jne). 

3.1.5. Muu teave, mis on esitatud veebiteenuste kasutamise, kaupade ostmise või meiega suhtlemise käigus. KOHANDAGE LOENDIT OMA ETTEVÕTTE TÖÖTLETTAVATE ISIKUANDMETE PÕHJAL. 

3.2. Lisaks on Andmehalduril õigus kontrollida esitatud andmete täpsust, kasutades avalikult kättesaadavaid registreid. 

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Euroopa Liidu üldandmekaitsereglamendi artikli 6(1) punktid a), b), c) ja f): a) andmesubjekti 

3.4.1. Isikuandmed on vajalikud nende saamise eesmärgi saavutamiseks. 

3.4.2. Nii kaua, kui Andmehaldur ja/või Andmesubjekt saavad järgida oma õigustatud huve kooskõlas välise reguleerimisega, näiteks esitada vastuväiteid või esitada kohtus õiguslikke nõudeid. 

3.4.3. Nii kaua, kui on seaduslik kohustuslik andmete säilitamise periood, näiteks


3.4.4. Seni, kuni Andmesubjekti nõusolek vastava isikuandmete töötlemiseks kehtib, välja arvatud juhul, kui on olemas muu seaduslik alus andmete töötlemiseks. Ülalnimetatud tingimuste aegumisel lõpeb Andmesubjekti isikuandmete säilitamise periood, ja kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse pöördumatult arvutisüsteemidest ja elektroonilistest ja/või paberidokumentidest, mis sisaldavad selliseid andmeid, või tehakse need dokumendid anonüümseks.

3.5. Teie kohustuste täitmiseks on Andmehalduril õigus edastada teie isikuandmed koostööpartneritele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks kullerteenused jne. Andmetöötlejad toimivad Andmehalduritena. Maksete töötlemine on tagatud makseplatvormi makecommerce.lv poolt, seega edastab meie ettevõte vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS platvormi omanikule maksete töötlemiseks. Vastavalt päringule võime edastada teie isikuandmed riigi- ja õiguskaitseorganitele meie õiguste kaitseks, nõuete esitamiseks ja õiguslike sammude kaitsmiseks.

3.6. Tagamaks isikuandmete töötlemise ja säilitamise ajal rakendab Andmehaldur organisatsiooni- ja tehnilisi meetmeid isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja muu ebaseadusliku töötlemise vastu.


4. Andmesubjekti õigused 

4.1. Vastavalt üldisele andmekaitsemäärusele ja Läti Vabariigi seadustele on teil järgmised õigused: 

4.1.1. Juurdepääs teie isikuandmetele, teabe saamine nende töötlemise kohta, taotlus saada koopia oma isikuandmetest elektroonilisel kujul ning õigus need andmed teisele andmehaldurile üle kanda (andmevahetuvus). 

4.1.2. Nõuda valede, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist. 

4.1.3. Nõuda oma isikuandmete kustutamist ("õigus olla unustatud"), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab andmete säilitamist. 

4.1.4. Tagasi võtta antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. 

4.1.5. Piirata oma andmete töötlemist - õigus nõuda kõigi teie isikuandmete ajutist töötlemise peatamist. 

4.1.6. Pöörduda riikliku Andmekaitseinspektsiooni poole. Õiguste kasutamiseks saab päringuid esitada elektroonilise päringuna või kirjutades klienditoe e-posti aadressile [email protected]

5. Lõppsätted 

5.1. Käesolev privaatsuspoliitika on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 isikuandmete kaitse kohta ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (üldine andmekaitsemäärus) ning Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu kehtivate seadustega. 

5.2. Andmehaldur jätab endale õiguse teha muudatusi või täiendusi privaatsuspoliitikas igal ajal eelneva teatamiseta. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest veebisaidil www.bluelotus.club

Ostukorv

Ostukorv on tühi.