Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset määräykset 

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, miten SIA "Blue Lotus", rekisterinumero 4020350078 (jäljempänä "Tietojen käsittelijä"), vastaanottaa, käsittelee ja tallentaa henkilötietoja, jotka se saa asiakkailtaan ja verkkosivuston vierailijoilta (jäljempänä "Tietosubjekti" tai "Sinä"). 

1.2. Henkilötiedot viittaavat mihin tahansa tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan yksilöön liittyvään tietoon, eli Tietosubjektiin. Käsittely sisältää kaikki toimet henkilötietoihin liittyen, kuten niiden keräämisen, tallentamisen, muuttamisen, käytön, katselun, poistamisen tai tuhoamisen. 

1.3. Tietojen käsittelijä noudattaa lainsäädännön mukaisia tietojenkäsittelyperiaatteita ja vakuuttaa, että henkilötietoja käsitellään sovellettavien lakien mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen 

2.1. Tietojen käsittelijä vastaanottaa pääasiassa tietoa yksilöistä, jotka käyttävät verkkosivustoa ja sähköpostia. (Huom! Lisää, jos henkilötietoja kerätään myös muilla tavoin, esim. kirjallisesti.) 

2.2. Vierailemalla ja käyttämällä verkkokaupan tarjoamia palveluja suostut siihen, että annettua tietoa käytetään ja hallinnoidaan yksityisyyskäytännön määrittelemiin tarkoituksiin.

2.3. Tietosubjekti on vastuussa siitä, että annettu henkilötieto on tarkkaa, täsmällistä ja kokonaista. Väärän tiedon antaminen katsotaan rikkomukseksi tietosuojakäytäntöämme kohtaan. Tietosubjektin on ilmoitettava viipymättä Tietojenkäsittelijälle annettujen henkilötietojen muutoksista. 

2.4. Tietojenkäsittelijä ei ole vastuussa Tietosubjektin tai kolmansien osapuolten menetyksistä väärän henkilötiedon antamisen seurauksena.

3. Asiakkaan henkilötietojen käsittely 

3.1. Tietojenkäsittelijä voi käsitellä seuraavia henkilötietoja: 

3.1.1. Etunimi, Sukunimi 

3.1.2. Syntymäaika 

3.1.3. Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero) 

3.1.4. Tapahtumatiedot (ostetut tavarat, toimitusosoite, hinta, maksutiedot jne.). 

3.1.5. Muut tiedot, jotka on annettu verkkosivuston palvelujen käytön, tavaroiden ostamisen tai kanssamme käymisen yhteydessä. MUOKKAA LUETTELOA YRITYKSESI KÄSITTELEMISTÄ HENKILÖTIEDOISTA. 

3.2. Lisäksi Tietojenkäsittelijällä on oikeus varmistaa annettujen tietojen tarkkuus julkisista rekistereistä. 

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohdat: a) tietosubjekti 

3.4.1. Henkilötiedot ovat tarpeellisia niille tarkoituksille, joille ne on hankittu. 

3.4.2. Niin kauan kuin Tietojenkäsittelijä ja/tai Tietosubjekti voivat ajaa oikeutettuja etujaan ulkoisten määräysten, kuten vastalauseiden tekemisen tai oikeudellisten vaateiden esittämisen, mukaisesti. 

3.4.3. Niin kauan kuin on voimassa lakisääteinen pakollinen tietojen säilytysaika, kuten...

3.4.4. Niin kauan kuin Tietosubjektin suostumus henkilötietojen käsittelyyn on voimassa, ellei ole olemassa toista laillista perustetta tietojenkäsittelylle. Edellä mainittujen ehtojen päätyttyä Tietosubjektin henkilötietojen säilytysaika päättyy, ja kaikki kyseiset henkilötiedot poistetaan peruuttamattomasti tietokonejärjestelmistä ja elektronisista ja/tai paperidokumenteista, jotka sisältävät tällaisia tietoja, tai nämä asiakirjat anonymisoidaan. 

3.5. Täyttääkseen velvollisuutensa sinua kohtaan Tietojenkäsittelijällä on oikeus siirtää henkilötietosi yhteistyökumppaneilleen, jotka toimivat tarvittavan tietojenkäsittelyn suorittavina tietojenkäsittelijöinä puolestamme, kuten kuriiripalvelut jne. Tietojenkäsittelijät toimivat Tietojenkäsittelijöinä. Maksunkäsittely varmistetaan maksualustan makecommerce.lv toimesta, joten yrityksemme siirtää tarvittavat henkilötiedot Maksekeskus AS -alustan omistajalle maksunkäsittelyä varten. Pyynnöstä voimme siirtää henkilötietosi valtion ja lainvalvontaviranomaisille suojellaksemme oikeudellisia etujamme, esittääksemme vaatimuksia ja puolustaaksemme oikeudellisia toimia. 

3.6. Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen varmistamiseksi Tietojenkäsittelijä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä suojatakseen henkilötiedot tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta lainvastaiselta käsittelyltä.

4. Tietosubjektin oikeudet 

4.1. Yleisen tietosuoja-asetuksen ja Latvian tasavallan lakien mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet: 

4.1.1. Päästä henkilötietoihisi, saada tietoa niiden käsittelystä, pyytää kopio henkilötiedoistasi sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirrettävyys). 

4.1.2. Pyytää virheellisten, epätarkkojen tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista. 

4.1.3. Poistaa henkilötietosi ("oikeus tulla unohdetuksi"), paitsi kun laki edellyttää tietojen säilyttämistä. 

4.1.4. Peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. 

4.1.5. Rajoittaa tietojesi käsittelyä - oikeus vaatia kaikkien henkilötietojesi tilapäistä käsittelyn lopettamista. 

4.1.6. Olla yhteydessä valtion tietosuojaviranomaiseen. Oikeuksiesi käyttöön liittyvät pyynnöt voidaan esittää lähettämällä sähköinen pyyntö tai kirjoittamalla asiakastuen sähköpostiosoitteeseen [email protected].

5. Loppumääräykset 

5.1. Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antaman asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Latvian tasavallan ja Euroopan unionin voimassa olevien lakien mukaisesti. 

5.2. Tietojenkäsittelijä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai lisäyksiä tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset astuvat voimaan niiden julkaisuhetkestä verkkosivustolla www.bluelotus.club


Cart

Cart is empty.