Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šis Privatumo politikos dokumentas apibūdina, kaip SIA "Blue Lotus," registracijos numeris 4020350078 (toliau vadinamas "Duomenų valdytoju"), gauna, tvarko ir saugo asmens duomenis, gautus iš savo klientų ir svetainės lankytojų (toliau vadinamo "Duomenų subjektu" arba "Jūs"). 

1.2. Asmens duomenimis laikoma bet kokia informacija, susijusi su nustatytu arba nustatomu asmeniu, t. y. Duomenų subjektu. Duomenų tvarkymas apima bet kokią veiklą, susijusią su asmeniniais duomenimis, tokia kaip jų rinkimas, įrašymas, keitimas, naudojimas, peržiūra, trynimas ar sunaikinimas. 

1.3. Duomenų valdytojas laikosi duomenų tvarkymo principų, kuriuos numato teisės aktai, ir patvirtina, kad asmens duomenys tvarkomi pagal taikomus įstatymus.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Duomenų valdytojas pagrindiniu būdu gauna, tvarko ir saugo informaciją, identifikuojančią asmenis naudojant svetainę ir el. paštą. (Pastaba! Prašome pridėti, jei asmeniniai duomenys taip pat renkami kitaip, pvz., raštu.)

2.2. Aplankę ir naudodamiesi paslaugomis, teikiamomis internetinėje parduotuvėje, Jūs sutinkate, kad pateikta informacija naudojama ir tvarkoma, atsižvelgiant į Privatumo politikoje nurodytus tikslus. 

2.3. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, precizūs ir pilni. Netikrų duomenų pateikimas laikomas pažeidimu mūsų Privatumo politikos. Duomenų subjektas turi nedelsdamas pranešti Duomenų valdytojui apie bet kokius pakeitimus pateiktuose asmens duomenyse. 

2.4. Duomenų valdytojas neatsako už nuostolius, patirtus duomenų subjekto ar tretiųjų šalių dėl neteisingų asmens duomenų pateikimo.

3.    Kliento asmens duomenų tvarkymas 

3.1. Duomenų valdytojas gali tvarkyti šiuos asmens duomenis: 

3.1.1. Vardas, pavardė 

3.1.2. Gimimo data 

3.1.3. Kontaktinė informacija (el. pašto adresas ir/arba telefono numeris) 

3.1.4. Sandorio duomenys (pirkinių, pristatymo adreso, kainos, mokėjimo informacijos ir kt.) 

3.1.5. Bet kokia kita informacija, pateikta naudojantis svetainės paslaugomis, prekių pirkimu ar bendravimu su mumis. PRISITAISOVYKITE SĄRAŠĄ PAGAL JŪSŲ ĮMONĖS TVARKOMUS ASMENS DUOMENIS. 

3.2. Be to, Duomenų valdytojas turi teisę patikrinti pateiktų duomenų tikslumą naudodamas viešai prieinamus registrus. 

3.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinė pagrindas yra 6(1) straipsnio a), b), c) ir f) punktai Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento: a) duomenų subjekto 3.4.1. Asmens duomenys yra būtini tikslams, kuriems jie buvo gauti. 

3.4.2. Kol Duomenų valdytojas ir/arba Duomenų subjektas gali įgyvendinti savo teisėtus interesus, vadovaujantis išoriniais reglamentais, tokius kaip skundų pateikimas ar teisminio ginčo iškėlimas teisme. 

3.4.3. Kol yra teisėtas privalomas duomenų saugojimo laikotarpis, pvz.,

3.4.4. Kol teisiškai egzistuoja Duomenų subjekto sutikimas dėl atitinkamo asmens duomenų tvarkymo, nebent yra kita teisiškai pagrįsta duomenų tvarkymo pagrindas. Pasibaigus aukščiau nurodytoms sąlygoms, Baigiasi Duomenų subjekto asmens duomenų saugojimo laikotarpis, ir visi atitinkami asmens duomenys negrįžtamai ištrinami iš kompiuterinių sistemų ir elektroninių ir/arba popierinių dokumentų, turinčių tokius duomenis, arba šie dokumentai yra anonimizuojami. 3.5. Vykdant įsipareigojimus jums, Duomenų valdytojas turi teisę perduoti jūsų asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams, duomenų tvarkytojams, atliekantiems būtiną duomenų tvarkymą mūsų vardu, tokius kaip kurjerių paslaugos, ir kt. Duomenų tvarkytojai veikia kaip Duomenų valdytojai. Mokėjimo tvarkymas užtikrinamas mokėjimo platformos makecommerce.lv, todėl mūsų įmonė perduoda būtinus asmens duomenis Maksekeskus AS platformos savininkui mokėjimų tvarkymui. Pagal prašymą galime perduoti jūsų asmens duomenis valstybinėms ir teisėsaugos institucijoms apsaugant savo teisėtus interesus, pateikiant reikalavimus ir ginant teisinius veiksmus. 

3.6. Užtikrindamas asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą, Duomenų valdytojas taiko organizacines ir technines priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, keitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4. Duomenų subjekto teisės 

4.1. Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Latvijos Respublikos įstatymus turite šias teises: 

4.1.1. Gauti prieigą prie savo asmens duomenų, gauti informaciją apie jų tvarkymą, paprašyti kopijos savo asmens duomenų elektroniniu formatu ir teisės perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui (duomenų nešiojamumas). 

4.1.2. Paprašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar nepilnus asmens duomenis.

4.1.3. Ištrinti savo asmens duomenis ("teisė būti pamirštam"), išskyrus atvejus, kai įstatymas reikalauja duomenų saugojimo. 

4.1.4. Atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. 

4.1.5. Apriboti savo duomenų tvarkymą - teisė reikalauti laikino sustabdyti visų jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

4.1.6. Susisiekti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Prašymus dėl jūsų teisių įgyvendinimo galima pateikti siunčiant elektroninį prašymą arba rašant į klientų aptarnavimo el. pašto adresą [email protected].

5. Galutinės nuostatos 

5.1. Ši Privatumo politika parengta atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinio asmens duomenų tvarkymo ir tokių duomenų laisvo judėjimo bei Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančius įstatymus. 

5.2. Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti Privatumo politiką. Pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo svetainėje www.bluelotus.club momento.